تیزر دومین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گران بنیاد برکت

۱۶ تیر, ۱۳۹۸/توسط sina

دومین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گران بنیاد برکت ۲

۱۶ تیر, ۱۳۹۸/توسط sina

دومین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گران بنیاد برکت

۱۶ تیر, ۱۳۹۸/توسط sina

بازتاب خبری دومین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گران اقتصادی– اجتماعی بنیاد برکت – قسمت ۱

۱۶ تیر, ۱۳۹۸/توسط sina

بازتاب خبری دومین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گران اقتصادی– اجتماعی بنیاد برکت – قسمت ۲

۱۶ تیر, ۱۳۹۸/توسط sina

بازتاب خبری دومین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گران اقتصادی– اجتماعی بنیاد برکت – قسمت ۳

۱۶ تیر, ۱۳۹۸/توسط sina

بازتاب خبری دومین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گران اقتصادی– اجتماعی بنیاد برکت – قسمت ۴

۱۶ تیر, ۱۳۹۸/توسط sina

بازتاب خبری دومین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گران اقتصادی– اجتماعی بنیاد برکت – قسمت ۵

۱۶ تیر, ۱۳۹۸/توسط sina

بازتاب خبری دومین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گران اقتصادی– اجتماعی بنیاد برکت – قسمت ۶

۱۶ تیر, ۱۳۹۸/توسط sina

بازتاب خبری دومین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گران اقتصادی– اجتماعی بنیاد برکت – قسمت ۷

۱۶ تیر, ۱۳۹۸/توسط sina

بازتاب خبری دومین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گران اقتصادی– اجتماعی بنیاد برکت – قسمت ۸

۱۶ تیر, ۱۳۹۸/توسط sina

دستاوردهای بنیاد برکت

۱۶ تیر, ۱۳۹۸/توسط sina